Regler for skorstene

Der findes mange regler for skorstene, alt efter hvad de skal bruges til og hvordan de er opbygget. Vi kommer her ind på de afstandskrav der gælder for skorstene.

Der findes et væld af regler for skorstene, da de skal opføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Desuden skal de give mindst mulige gener for omgivelserne. Reglerne kan inddeles i to, nemlig regler der minimerer generne fra røgen, og sikkerhedsbestemmelserne.

Reglerne for den udendørs del af skorstenen er inddelt i huse med taghældninger over og under 20°. Ved huse med en taghældning på under 20° skal skorstenen rage mindst 1 meter over tagfladen, eller være mindst 40 cm over tagryggen. Ved huse med en taghældning på over 20° skal den horisontale afstand til tagfladen være mindst 2,3 meter, eller være 40 cm over tagryggen. Desuden gælder det altid, at skorstenens udmunding skal være mindst 1 meter over alle vinduer, ventilationsindtag og lignende. Dette gælder i en radius af 15 meter fra skorstenen. Bemærk at dette også gælder vinduer ved nabohuse!

Illustration af udendørs regler for afstand fra tag til skorsten, når taghældningen er over 20 grader
Når din taghældning er over 20° skal skorstenen enten være 0,4 meter over tagryggen, eller den horisontale afstand til taget skal være mindst 2,3 meter.
Illustration af udendørs regler for afstand fra tag til skorsten, når taghældningen er over 20 grader
Hvis din taghældning er under 20° skal skorstenen enten være mindst 0,4 meter over tagryggen, eller mindst være 1 meter over tagfladen.

Sikkerhedsregler for skorstene

Når der skal opføres en skorsten er der mange regler man skal være opmærksom på. Det kommer som en naturlig følge af, at skorstenen fører varme gasser op gennem skorstenen. Der opstår skorstensbrande årligt som følge af at skorstenen er forkert dimensioneret, eller at reglerne ikke er overholdt.

Vi lister her et udpluk af de regler, der skal overholdes når en skorsten etableres. Reglerne følger direkte af Bygningsreglementet (i dette tilfælde BR18: Vejledning om brand til enfamiliehuse). Hvis du skal etablere en skorsten, bør du altid rådføre dig med en professionel, og overholde alle relevante bestemmelser i Bygningsreglementet.

Generelt gælder det, at aftræk skal udføres så risikoen for at brand opstår eller spredes minimeres. Desuden gælder det specifikt, at alle rørgennemføringer og lignende ikke må kunne bidrage til at antænde bygningsdele. Ved brændeovne og pejse skal man sikre sig, at overfladetemperaturen på skorstenen ikke kan få en for høj temperatur. Temperaturen skal være så lav, at omkringliggende dele ikke kan antænde.

Brug kun godkendte skorstensdele!

Generelt skal man sikre sig, at de dele man bruger er CE godkendte. Når produktet er CE godkendt har producenten kontrolleret, at ovenstående krav er overholdt. Desuden skal producentens anvisninger naturligvis følges til fulde.

Hvis afstandskravene ikke er anført af producenten, skal følgende regler benyttes. Bemærk at disse regler kommer fra vejledningen til enfamiliehuse, og ikke nødvendigvis gælder alle bygninger. Generelt vil afstandskravene komme an på, hvad den maksimalt forekommende temperatur kommer op på. Her gælder det, at:

  • Hvis elementet kan få en temperatur på op til 85-100° C, skal der være mindst 3 cm afstand til brændbare materialer.
  • Hvis temperaturen kan komme op på 100-150° C skal afstanden være mindst 5 cm.

Det skal fremgå af producentens anvisninger til produktet, hvor lang sikkerhedsafstand der skal holdes. Det kan godt ske, at producentens sikkerhedsafstande er kortere end hvad der er angivet i Bygningsreglementet. I dette tilfælde er det producentens anvisninger du skal følge, så længe de produkter du bruger er CE mærkede.

Hvis det ikke fremgår af producentens anvisninger, hvor høj sikkerhedsafstanden skal være, skal følgende minumsmål anvendes:

Afstand til murede pejse og masseovne50 cm
Afstand til øvrige ildsteder10 cm
Afstand til røgrør/stålskorsten3 x røgrørets diameter eller mindst 37,5 cm
Afstand til renselemme og lignende skorstenstilbehør20 cm
Afstandskrav mellem varme elementer og brændbart materiale fra vejledning BR18: Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse.

Bemærk i øvrigt, at gulvet foran og ved siden af ildsteder skal være dækket af et ikke brændbart materiale. For åbne ildsteder (pejse) skal materialet gå mindst 0,5 m foran åbningen, og for lukkede ildsteder (pejseindsatse og brændeovne) mindst 0,3 m. Desuden skal materialet dække mindst 15 cm på hver side af åbningen. Køber du en brændeovn, pejs eller pejseindsats ved os, kan vi vejlede dig til hvilken plade vi anbefaler, og stå for udformning og montering af den.

Regler for opførelse af skorstene

Du behøver ikke søge kommunen om byggetilladelse, hvis du vil opføre en skorsten. Bemærk dog at lokalplanen og Bygningsreglementet skal overholdes – herunder gælder, at der skal være mindst 2,5 meter fra skorstenen til skel. Desuden skal det skrå højdegrænseplan overholdes – her tæller selve skorstenspiben ikke med, så længe den er af ‘sædvanligt omfang’, som det fremgår af Bygningsreglementet.

Du skal huske at anmelde din skorsten til kommunen når den er opført. Inden du må tage din nye skorsten i brug skal den godkendes af en skorstensfejer. Dette sørger kommunen for, når du anmelder skorstenen.

Hvis du opfører din skorsten i en skakt, skal skakten være ventileret. Du kan få råd og vejledning til hvordan ventilationen kan udføres ved at kontakte os eller din skorstensfejer. Som regel monterer vi en konvektionsrist i skakten, der gør det ud for en aktiv ventilationsrist. Hvis skakten er muret, kan man også lave ventilationsriste i fugerne mellem murstenene.

Når du laver en skorstensopbygning må selve røgrøret (den uisolerede del af skorstenen) kun være i det rum, som brændeovnen eller pejsen er placeret i. Det betyder at skorstenen skal være isoleret ved rum- eller etagegennemføringer.